ร้อนนี้ อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม     เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย
กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
อย. ย้ำ ข่าวยาพาราเซตามอลมีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง  อย่าเชื่อ อย่าแชร์ อย่าตระหน
อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลดหวาน มัน เค็ม
อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ
Oryor Smart App V3
<< DOWNLOAD ORYOR SMART APP 3

แบบสอบถาม


ชาย  หญิง

ปฐมศึกษา   มัธยมศึกษา   ปวช   ปวส   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   สูงกว่าปริญญาตรี

ราชการ   รัฐวิสหกิจ   พนักงานเอกชน   นักเรียน/นักศึกษา   ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป   อื่นๆ โปรดระบุ

ใช้ครั้งแรก   มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์   สัปดาห์ละครั้ง   เดือนละ 2-3 ครั้ง   เดือนละครั้ง   น้อยกว่าเดือนละครั้ง  

Animation   News Update   Game   Library   Media   Print Media  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด   ไม่เคยใช้  

ชอบมากที่สุด   ชอบ   ปานกลาง   ไม่ชอบ   ไม่ชอบมากที่สุด