News Update - oryor.com 

News Update

เตือน... อย่าหลงเชื่อกระแส เครื่องดื่มอ้างดื่มแล้วอารมณ์ดี โออวดสรรพคุณเกินจริง

          ตามที่มีกระแสในสื่อออนไลน์กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดหนึ่งว่า เมื่อดื่มแล้วจะช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดี สดชื่น คลายเครียด คลายกังวล นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เสียก่อน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ๆ และต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้องเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเรื่องฉลาก กำหนด ซึ่งต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย ไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ หรือเข้าใจว่ามีส่วนผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=1125