News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย Kim ครีมโสมผสมลงไข่มุก

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย Kim ครีมโสมผสมลงไข่มุก

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2558