News Update

แถลงข่าว

Highlight

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร...

          อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ถวายความรู้ความเข้าใจที่ถู...


อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร...

          อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุ...

อย. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร...

          อย. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ...

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมห...

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choic...

          อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุข...

ทลายแหล่งลักลอบขายยาแก้ไอเถื่อนผสมยาทรามาดอล อันตรายถึงชีวิต มูลค่...

         สนองนโยบายรัฐในการปราบปรามผู้กระทำความผิด อย. ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำค...

15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน...

         อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริ...

อย. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับอุต...

          อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หันมาผลิตสินค้าและให้บริการสินค้าที่เป็น...

อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด ลงพื้นที่ศึกษาดูงา...

          อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด เน้นดำเนินการในระดับพื้นที่ บูรณา...

อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน ...

          อย. แอ่วเหนือ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ นำสื่อตามรอยเท้าพ่อหลวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตาม...