News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโร...

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโรค NCDs  ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2560 โดย...

แถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภ...

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นำทีมผู้บิรหาร อย. และ เภสัชกร วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศ...

งานการประกวดการออกแบบ Infographic และ Motion Infographic ประจำปี 2560

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยเภสัชกรวีระชัย นลวชัย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยมีแนว...

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อย. ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา&n...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอ...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปา...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร&n...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุมมวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย...

งานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำป...

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...