อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไกลโรค NCDs

27 Feb 2017 /

         อย. เผย โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน พุ่งสูง ดึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนร่วมโครงการฉันดีมีสุข ถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม และรู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับพระสงฆ์

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรง โดยสัดส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิต และจากรายงานภาวะโรคของประชากร มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาจากปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำหวาน หรือน้ำอัดลม อีกทั้ง เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน น้ำอัดลมประเภทน้ำดำ หรือน้ำชาเขียวบางประเภท นอกจากนี้ ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ ทำให้พระสงฆ์ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำพวกอาหาร ยา เครื่องสำอางที่ไม่มีประโยชน์และไม่ปลอดภัยมาบริโภค

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า พระพุทธศาสนานับเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นหลักในการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทั้งนี้ วัด นับเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักในสังคมไทย อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เราเรียกโดยย่อว่า บวร โดยวัดถือเป็นสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด การประพฤติปฏิบัติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่า หน้าที่ของพระสงฆ์นั้น คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นปากสียงแทนพระพุทธ พระธรรม และช่วย     ชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ดังนั้น การที่พระสงฆ์ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พระสงฆ์ได้เทศนาความรู้ดังกล่าวส่งต่อไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม และให้รู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัยถวายแด่พระสงฆ์

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดกิจกรรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโครงการ “ฉันดีมีสุข” ภายใต้ธีม “อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs” โดยให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย จำนวน 3 ครั้ง ในครั้งนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด มีพระสงฆ์ต้นแบบแสดงธรรม ได้แก่  พระราชปริยัติมุนี หรือ ผศ.ดร. ท่านเจ้าคุณเทียบ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อจากนั้น จะมีการให้ความรู้เรื่อง “การดูแลสุขภาพและบริหารกายอย่างไรให้ห่างไกลจากโรค NCDs” โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก และ “โภชนาการกับโรค NCDs” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและได้รับการขับเคลื่อนไปทั่วประเทศ จะส่งผลให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ็นแบบอยเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป