อย. รุกสร้างเครือข่ายสื่อเข้มแข็ง ร่วมเป็นกลไกเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ติดอาวุธทางปัญญาแก่ผู้บริโภค ลดปัญหาโฆษณาโอ้อวดเกินจริง

27 Feb 2017 /

          อย. เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มสื่อวิทยุชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่โอ้อวดเกินจริง หวังผลให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงระดับรากหญ้าได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างเกินจริงที่เป็นสาเหตุให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

         นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมาตรการหลายด้านในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งการกำกับดูแลการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดให้คงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาต และไม่ให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำหน่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังข่าวสารการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดูแลตนเองในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังคงพบสถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและโอ้อวดเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ อยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคที่หลงเชื่อ ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่คุ้มค่าหรือรุนแรงกว่านั้น คือ ได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ยิ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์ยา มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่สูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องจากการหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ทำให้โรคที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่ง อย. ตระหนักถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการกับปัญหาโฆษณาเกินจริงครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

           สำหรับในครั้งนี้ อย. ได้รุกเข้าสู่กลุ่มสื่อ ซึ่งเป็นประตูสำคัญในการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวิทยุชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกตำบลหมู่บ้าน และมีอิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายสื่อเข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณา พัฒนาสุขภาพ” ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายในการโฆษณา  ส่งเสริมให้กลุ่มสื่อมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ      ซึ่ง อย. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้แก่สื่อที่มีผลงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่กลุ่มประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดความเสี่ยงจากการรับข่าวสารที่ผิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายวิทยุชุมชน สมาพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน สถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวนประมาณ 230 คน

          รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า  อย.คาดหวังว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมถึงพื้นที่ที่ห่างไกล ส่งผลให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


บทความที่เกี่ยวข้อง