อย. นำเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

17 Mar 2017 /

          อย. นำเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรสมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีการคัดบรรจุที่ทันสมัย หวังให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นแนวทางในการให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากประชาชนออกกำลังกายน้อยลง   และรับประทานแต่อาหาร หวาน มัน เค็ม จึงเกิดการสะสมในร่างกาย นอกจากนี้ สถานการณ์  เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเป็นวิกฤตที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา คือ  การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นและไม่เหมาะสม ซึ่งเชื้อดื้อยาเป็นเชื้อใหม่ที่มีความรุนแรง ถึงขั้นทำให้เสียชีวิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยและมีมาตรการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง      ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่สำคัญ อย. ได้จับมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ในนาม “คณะทำงานภาคประชาชน” เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยา อย่างสมเหตุผลและรู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างเกินจริง ภายใต้กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” ซึ่งทำให้การให้ความรู้กับประชาชนครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

          สำหรับวันนี้ ( 15 มีนาคม 2560 ) อย. ได้นำคณะทำงานภาคประชาชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อ.มวกเหล็ก และฟาร์มเกษตรสมเกียรติผักอร่อย อ.เมือง จ.สระบุรี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา เป็นชุมชนที่ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา ซึ่งภาคีเครือข่ายในชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมกันแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ลดการใช้ยาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือก มีการติดตามเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำแก่ประชาชน  ทำให้ไม่พบผู้ป่วยที่ดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น ส่วนฟาร์มเกษตรสมเกียรติผักอร่อย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานที่ดีในการผลิต จากทั้งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีการคัดบรรจุที่ทันสมัยจนถึงกระบวนการจัดส่ง เป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกษตรกรรายอื่นให้ความสนใจ และเข้าไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเครือข่าย   ที่เข้มแข็ง ใช้วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอและยั่งยืน

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชนได้เห็นถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำให้ชุมชนตระหนัก และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา รวมทั้งทราบแนวทางการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปเป็นแนวทางในการให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป