อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

25 Apr 2017 /

          อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบครัว และชุมชน เดินสายทุกภาคสร้างความเข้าใจรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กลุ่มครูแกนนำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยครั้งนี้เป็นคิวเขตภาคเหนือ หวังให้ครูแกนนำ อย. น้อย มีความเข้าใจเนื้อหา สามารถนำไปสอนนักเรียนต่อในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวร่วมช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากประชาชนออกกำลังกายน้อยลง รับประทานแต่อาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญที่ควรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

          ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มเยาวชนนั้น อย. ได้ดำเนินการผ่านโครงการ อย. น้อย ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนกิจกรรมที่นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ เช่น การตรวจสอบฉลากและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียน หากพบว่ามีสารปนเปื้อน จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ นักเรียน อย. น้อย ยังทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียนด้วย สำหรับในปีนี้ อย. ได้เพิ่มเติมกิจกรรมโดยการนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ จำนวน 12,570 โรงเรียน ซึ่งรูปแบบดังกล่าว อย. ได้เคยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 12 โรงเรียนจาก 4 ภาค ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีการปรับจนได้รูปแบบที่เหมาะสมและได้ผล ดังนั้น ในปีนี้ อย. จึงได้นำรูปแบบดังกล่าวมาใช้กับโรงเรียน อย.น้อย ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs และช่วยกันส่งต่อความรู้ สู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

           รองเลขาธิการฯ นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในการนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียน อย. ได้มีการจัดอบรมผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ ได้แก่ ครูแกนนำ อย. น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ในครั้งนี้เป็นการอบรมครูแกนนำ   อย. น้อย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าอบรมจำนวนประมาณ 160 คน ซึ่งในการอบรม มีการให้ความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การอ่านฉลากอาหาร โดยเฉพาะสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ หรือสารอาหารอื่นๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างรวดเร็ว

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป