ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

27 Apr 2017 /

          อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนในการบริโภคอาหาร เดินสายสร้างความเข้าใจรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กลุ่มครูแกนนำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยครั้งนี้ลงพื้นที่เขตภาคอีสาน หวังให้ครูแกนนำ อย. น้อย มีความเข้าใจเนื้อหา สามารถนำไปสอนนักเรียนต่อในโรงเรียน เพื่อช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากภารกิจของ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งนอกจากการกำกับและตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เลือกซื้อและบริโภคได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ซึ่งโครงการ อย. น้อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ เช่น การตรวจสอบฉลากและภาชนะบรรจุ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียน หากพบว่ามีสารปนเปื้อน จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชาชนรับประทานแต่อาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเยาวชน  ควรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี อีกทั้งภาวะโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นในเด็กไทยอย่างชัดเจน และอาจทำให้เกิดผลภาวะโรคร้าย  ต่าง ๆ ตามมาในอนาคต อย. จึงได้ดำเนินการผ่านโครงการ อย. น้อย โดยการนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้เคยนำไปทดลองใช้ และมีการปรับจนได้รูปแบบที่เหมาะสมและได้ผล มาอบรมให้ครูแกนนำ อย. น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ เพื่อนำไปวางแผนและสอนนักเรียนให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารต่อไป โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การแนะนำการสอนของคณะครูแกนนำให้ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม   ตระหนักและมีความรู้ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องปลอดภัย การจัดอบรมนี้แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 200 คน

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป