อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ให้ผู้บริโภค

26 May 2017 /

          อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรมให้ข้อมูล ทั้งการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ การรู้เท่าทันโฆษณาเกินจริง หวังผลให้เครือข่ายนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มากเกินความต้องการของร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และเบาหวาน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก  ส่วนสถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นวิกฤตที่กำลังทวีความรุนแรง และขยายผลกระทบไปทั่วโลกเช่นกัน  ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นและไม่เหมาะสม หากปัญหานี้ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ โรคที่เคยรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะไม่สามารถรักษาได้ เมื่อเชื้อกระจายตามกระแสโลหิต ก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด และเมื่อเชื้อดื้อยาเหล่านี้แพร่สู่สังคมภายนอก จะทำให้เกิดความสูญเสียในวงกว้างอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังคงพบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง จนทำให้เกิดการหลงเชื่อส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เสียโอกาสในการรักษาโรค และทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น  

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยใช้มาตรการ  ทางกฎหมายควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประชาชนผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายหนึ่งที่ อย. ให้ความสำคัญ และมุ่งสร้างความเข้มแข็ง ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ   องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดย อย. ได้จัดอบรมให้ความรู้กับเครือข่าย เรื่อง “สร้างเสริมปัญญา พัฒนาสุขภาพ”เพื่อให้เครือข่ายได้รับองค์ความรู้ มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลือกบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความเข้าใจถึงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างเกินจริง โดยจะมีการแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการให้ความรู้ในการอ่านฉลากอาหาร สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ หรือสารอาหารอื่นๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 160 คน

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา รวมทั้งรู้เท่าทันโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป 


บทความที่เกี่ยวข้อง