อย. เฟ้นหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ปี 2 ภายใต้แนวคิด “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

5 Jun 2017 /

          อย. เผยผลเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสื่อ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนไอเดียดีรังสรรค์สื่อ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว ภายใต้แนวคิด “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรังสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบสื่อที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ผู้บริโภครู้ทันโฆษณากลลวง ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาปลอม รู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี ใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และ สามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

          วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ  ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic  ประจำปี 2560 “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ภายใต้แนวคิด “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” ว่า โครงการการประกวดออกแบบสื่อ Infographic จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว และในปีนี้ได้เพิ่มการประกวดสื่อ Motion Infographic ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่มีการสร้างด้วยภาพกราฟฟิคให้มีการเคลื่อนไหวได้หลากหลายมิติ โดยโครงการประกวดออกแบบสื่อในครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสรังสรรค์ผลงานผ่านทางสื่อ Infographic และ Motion Infographic ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ให้ผู้บริโภครู้ทันโฆษณากลลวง ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาสินค้าปลอมทางสื่อออนไลน์ รู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี ใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และ สามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

          การประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Motion Infographic มีผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจากทั่วประเทศ รวม 340 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 311 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 29 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก อย. เป็นผู้พิจารณารวม 79 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 60 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 19 ผลงาน โดยทั้งหมดต้องผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบสุดท้าย ซึ่งในปีนี้กรรมการตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนักออกแบบสื่อมาจากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอาริยะ คำภิโล ผู้ก่อตั้งเพจ Jones Salad และ คุณศุภสัณห์  นภาสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการ Infographic Thailand ซึ่งทั้งหมดผ่านประสบการณ์การทำงาน และ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การออกแบบสื่อกราฟฟิคมาแล้วทั้งสิ้น

          ทั้งนี้ รางวัลสำหรับคนไอเดียดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสื่อ Infographic และ สื่อ Motion Infographic โดยมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

          สื่อ Infographic

  • รางวัลชนะเลิศ นายปราชญ์ชนินทร์  คงโพธิ์รอด  (Freelance) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และ             เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ นางสาวนภสร  เตริยาภิรมย์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายจาตุรงค์ สีคันธร  (Portable Digital Box) และนายจิระฤทธิ์  จิระสุขประเสริฐ  (นักออกแบบอิสระ) ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 4,000 บาท

                รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ นายกฤษดา  ยอดผกา นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว  (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) นางสาวจิตตินันท์  พรรณโกมุท  (มหาวิทยาลัยรังสิต) นายอธิวัฒน์  โชติภักดี (บริษัท ไดโต้ เคมีคัล จำกัด) นางสาวพลอยวดี  ทองหนูด  (Freelance) นางสาวปุณชรัฏฐ์  ฉัตรฐานันท์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ นางสาว ภัทรวดี ช่วยเกิด (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ได้รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลPopular Vote  นางสาวปุณชรัฏฐ์  ฉัตรฐานันท์  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลขวัญใจ อย. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

  • Motion Infographic (แบบเดี่ยวและแบบทีม)
  • รางวัลชนะเลิศ นายจาตุรงค์  สีคันธร  (Portable Digital Box) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และ  เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Super น่องไก่  (นายศราวุฒิ คงจันทร์ นายศรศิน ทองผุด นายวีรวัฒน์ กุลจันทะศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา) และ ทีม Motion   (นางสาวณัฐกมล  วงษ์ศรี นางสาวณิชกาญจน์ ชมพักตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 14,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวแก้วมณี  สุวรรณกุล  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏจันทรเกษม ทีม คู่หู ดูโอ้  (นางสาวเมวียา  เตชะวิทย์ และ นางสาวอาภา แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ทีมโจ๊กอยากทำเลยชวนโน้ตกับหยกมาช่วย  (นายพีรพงศ์  ทองฝอย นายนฤเบศ ภาณุมาศภิญโญ นายณัฐพล  ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์) ทีม I WILL BE RICH  (นางสาวเพชรรัตน์ ยวงทอง นางสาวชิตพันธ์  ชุติมณฑน์สกุล นางสาว ฐิติมา  สุดหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สกัดไม่อยู่  (นายณัฐพงศ์  คำผาย นายคัมภีร์  วังเวง นายวรัท  สิทธินันทวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์) ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์   (นายสถาพร อาชีวะวัฒนกิจ นางสาวภรณ์ปภัสร์  สีเหลื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์) ทีม มีหูมีตา  (นางสาวกฤติยาณี จันจิตร์ นางสาวจันทร์จิรา  ทองหมุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา)  ทีมชะนีเป็ด ก๊าบก๊าบ  (นางสาวศุภรัตน์  สุขแก้วนางสาวชนิสรา  สิริสุวัตน์ตระกูล นางสาวชฎาพร  ลีไพศาลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา) นางสาวกชกร  ศรีฟ้า  (Design Sundae) และ นายณภรรท  เต็มสิทธิโชค  (โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร) ได้รับเกียรติบัตร และ

เงินรางวัล 4,000 บาท รางวัล Popular Vote ทีม CUTIP  (นางสาวภัทร์ภัสสร   ธนาเสฏฐ์หิรัญ นายเดวิด มกรพงศ์ บริษัท เอเชีย คอสเมติกกรุ๊ป จำกัด) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลขวัญใจ อย. ทีม คู่หู ดูโอ้  (นางสาวเมวียา  เตชะวิทย์, นางสาวอาภา  แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ) ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)  

          รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด Infographic และ Motion Infographic ทุกท่าน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสเข้ามารังสรรค์ผลงานการออกแบบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งผู้ออกแบบเองจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้ทันโฆษณากลลวง ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาสินค้าปลอมทางสื่อออนไลน์ รู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และที่สำคัญได้มีโอกาสเผยผลงานของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และอาจเป็นประตูก้าวเข้าสู่อาชีพนักออกแบบสื่อด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกผลงานหลังปรับข้อมูลทางวิชาการแล้ว จะนำข้อมูลไปเผยแพร่ในทุกช่องทางผ่านทางสื่อ Social Media ของทาง อย, สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ อย. http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป