อย. จัดเต็ม ใช้ระบบ E-submission กับอาหารทุกกลุ่มเปิดเวทีแนะผู้ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์

29 Jun 2017 /

          อย. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขออนุญาตทางออนไลน์ผ่านระบบ E-submission ครอบคลุมกลุ่มอาหารทุกประเภทแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย สอดคล้องกับนโยบาย “Thailand 4.0” ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการพิจาณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นกัน โดยได้จัดทำระบบ E-submission เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นคำขออนุญาต และการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยปรับเปลี่ยนวิธียื่นคำขอจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องจองคิวผ่านระบบนัดหมาย แล้วมายื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ( One Stop Service Center ) เป็นการยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ E-submission แทน โดยไม่ต้องจองคิว และสามารถทราบวันเริ่มพิจารณาและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันที ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก   ในการขออนุญาตมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          ทั้งนี้ ระบบ E-submission เปิดให้บริการกับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มความเสี่ยงต่ำ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ( เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ) ตั้งแต่ปี 2559 แต่ในปัจจุบัน อย. ได้ขยายระบบให้บริการดังกล่าวคลอบคลุมอาหาร ทั้งหมดแล้ว โดยเริ่มให้บริการพร้อมเก็บค่าคำขอและค่าตรวจสถานที่ เพื่อปิดระบบจองคิว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการจองคิวไม่ได้ตามคำเรียกร้องของผู้ประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเริ่มใช้ในส่วนกลางก่อน สำหรับภูมิภาคจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ดังนั้น อย. จึงได้จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ E-submission และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาต เพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ E-submission แนวทางการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์และโฆษณา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจและสามารถยื่นคำขอได้อย่างถูกต้อง โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ อย. ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุมและเข้มแข็งมากขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง