สร้างความรู้คู่สุขภาพ อย. มอบรางวัลผู้ออกแบบสื่อความรู้ “พลังประชาชน สร้างคนสุขภาพดี”

17 Aug 2017 /

          อย. ผนึกกำลังภาคประชาชน จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อความรู้ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “พลังภาคประชาชน สร้างคนสุขภาพดี”  เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน     มีโอกาสสร้างสรรค์สื่อความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันและสมเหตุสมผล สามารถเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการประกวดการออกแบบสื่อความรู้ “พลังภาคประชาชน สร้างคนสุขภาพดี” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน ในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี สามารถเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

           การประกวดออกแบบสื่อความรู้ ภายใต้แนวคิด “พลังภาคประชาชน สร้างคนสุขภาพดี” รูปแบบโปสเตอร์       มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั้งหมด จำนวน 31 ชิ้น แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1.ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 10 ชิ้น และ 2. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล จำนวน 21 ชิ้น ผลงานทั้งหมดผ่านการพิจารณาให้คะแนนจากคณะทำงานภาคประชาชน โดยมีการพิจารณาทั้งความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งผลการพิจารณามีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1.ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท       

นางสาวธัญญัฐิตา จิตรีภิรมย์            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

นางสาวอาภา เอกวานิช                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

นายดนุพงค์ ทัศนประเสริฐ              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

            1.นายจิรภัทร ชัยทองคำ , นายศุภกร วรภัทรภวัน , นายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี ,

นางสาวอินทุอร คุณากรธรรม           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. นางสาวสวรินทร์ ลิ้มอำไพ  โรงเรียนปากเกร็ด

2.การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

  • รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

นายปฐม กังวานพิบูล , นางสาวเนตรอัปสร พัฒนวิโรจน์ , นายอุเทน วัชโรทัย          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

นางสาวอาภา เอกวานิช                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

นางสาวณัฐณิชา นัยศิริ , นางสาวศิวพร พรหมทัสน์ , นางสาวทัชชา กิจเจริญ ,                    

นายปองภพ แสงชัยรัตนะ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

1.นางสาวปาจรีย์ อัจฉริยอุเทน         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2.นายกิตติคุณ ตั้งไวบูลย์ , นางสาวอุษา วรทุน  , นายสรายุทธ พร้อมสินทรัพย์ , นายฉัตราวุฒิ ชลายนเดชะ ,    

นางสาวนภมาศ ชาญศิลป์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสื่อความรู้ทุกท่าน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกแบบสื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งผู้ที่ออกแบบจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้จักเลือกใช้ และใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า


บทความที่เกี่ยวข้อง