อย. 4.0 บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่...

11 Jan 2018 /

          อย. 4.0 ผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดประชุมวิชาการร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่ เสริมสร้างความร่วมมือช่วยกันพัฒนาสินค้าผักและผลไม้สดให้ปลอดภัย มุ่งหวังให้  คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหาร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและส่งเสริมการบริโภค    ผักและผลไม้วันละ 400 กรัม ตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้สามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงการบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหาร นั้น คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้สด เน้นการบูรณาการหน่วยงานตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ (ฟาร์มและเกษตรกร) , กลางน้ำ (แหล่งรวบรวม/โรงคัดบรรจุ/แหล่งจำหน่าย) จนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค)

          อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบาย ปี 2560 เป็นปี   แห่งการบริโภคผักและผลไม้สดปลอดภัย และมีนโยบายในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ได้แก่ การพัฒนายกระดับสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ให้มีมาตรฐานการผลิตและมีระบบตามสอบย้อนกลับ (Traceability) ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้โรงพยาบาลซื้อวัตถุดิบและผลไม้สดที่มีคุณภาพและปลอดภัย พัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนถึงวิธีการลดการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด การดำเนินดังกล่าวนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ได้บริโภคผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพ     และปลอดภัย

          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงร่วมกับสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นใจกับผักผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561  ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สด พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าผักและผลไม้สดปลอดภัย จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับการกำกับดูแลผักและผลไม้สดให้มีคุณภาพและความปลอดภัย และมั่นใจในการบริโภคผักและผลไม้สดเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือวันละ 400 – 600 กรัม เพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง