/var/www/html/htdocs/dl2/application/core/MY_Controller.php:116:string 'ddddd' (length=5)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : อย. ลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย. น้อย

อย. ลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย. น้อย

30 Jan 2018 /

          อย. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ชูโครงการ อย. น้อย ร่วมรณรงค์พฤติกรรม  ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กนักเรียน ให้สามารถปกป้องตัวเอง ครอบครัวและสังคมให้ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ล่าสุดลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการขยายเครือข่ายให้ความรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน

          นพ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งนอกจากการกำกับและตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เลือกซื้อและบริโภคได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ซึ่งโครงการ อย. น้อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ เช่น การตรวจสอบฉลากและภาชนะบรรจุ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียน  หากพบว่ามีสารปนเปื้อน จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียน โดยได้มีการรณรงค์ต่อเนื่องและได้เริ่มขยายเครือข่าย อย. น้อย ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก อย. น้อย หมุนเวียนในแต่ละปีประมาณ 340,000 คน จาก 13,614 โรงเรียน

          สำหรับในครั้งนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ซึ่งโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย และมีพัฒนาการในการทำกิจกรรม อย. น้อย มาโดยตลอด พร้อมทั้งได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรม อย. น้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม  ปี 2558 - 2560 ทั้งนี้ โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีชุมนุม อย.น้อยเลยพิทย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้วย มีกิจกรรม   “พี่สอนน้อง” ทั้งภายในและนอกโรงเรียนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอางก่อนซื้อและใช้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นนโยบายการขยายเครือข่าย โดยอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนน้องประถมศึกษา เพื่อต่อยอดกิจกรรมสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ อย. น้อย จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ    ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย สร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตัวเอง ครอบครัวและสังคม มีสุขภาพที่ดีต่อไป