รวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรู้ พาเด็กไทยห่างไกลโรค

8 Feb 2018 /

          อย. รวมพลังครู อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสัมมนา “ครู อย. น้อย ก้าวไกล พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs ( อย.น้อย ) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของโครงการในโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร หวังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทย โดย อย. ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติ ที่มีศักยภาพและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงได้ขยายความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการ อย. น้อย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ปัจจุบันโครงการ อย.น้อย ได้ดำเนินการต่อเนี่องมาเป็นปีที่ 16 ขณะนี้มีสมาชิกหมุนเวียนปีละประมาณ 340,000 คน จาก 13,614 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งการสัมมนา “ครู อย.น้อย ก้าวไกล พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการ อย.น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการทำกิจกรรม อย. น้อย ในโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบรรยายและสาธิตการใช้ชุดทดสอบสารเคมีในอาหาร การใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูในการทำกิจกรรม อย.น้อย เพื่อให้นำไปสอนนักเรียนให้จัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนต่อไปโดยการสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วยครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมถึงคณะผู้แทนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 170 คน 

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การสัมมนาในครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครู อย.น้อยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต