ร่วมภูมิใจ อย. รับโล่รางวัล จากโครงการ “กองคุณธรรม”

16 Aug 2018 /

           กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับกรม จากโครงการ “กองคุณธรรม” โดยเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับกรม จากโครงการ “กองคุณธรรม” โดยได้รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการมอบรางวัลดังกล่าวในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2561 โดยในปีนี้เน้นเรื่อง “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย”

          สำหรับโครงการ “กองคุณธรรม” ที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าวเป็นโครงการของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นกองที่มีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการติดต่อสื่อสารกับประชาชนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยได้มีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้สูงขึ้นที่สำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตบริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรมีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตมีอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เด่นชัด ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเกิดความรัก                ความผูกพัน แบ่งปันกันทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ทั้งนี้ผลสำเร็จที่ได้รับ คือ บุคลากรพร้อมใจกันปฏิบัติตามอัตลักษณ์จนได้รับผลที่ดีขึ้น คือ 1) มีความสามัคคี ร้อยละ 90.47 (ก่อนทำ ร้อยละ 79.67) ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกอง และ อย. พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกกลุ่มงาน 2) มีวินัย ร้อยละ 85.43 (ก่อนทำ ร้อยละ 81.52) ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน การเข้าประชุม การนัดหมาย รวมถึงมีความเกรงใจหรือเคารพสิทธิผู้อื่น 3) มีใจอาสา ร้อยละ 89.68 (ก่อนทำ ร้อยละ 79.18) ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ มีจิตให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยหัวใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร และถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ภายใน อย. ได้ปฏิบัติตาม ที่จะส่งผลให้ อย. ก้าวสู่ “องค์กรคุณธรรม” ต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง