อย. มอบรางวัล “Primary GMP Award 2018” มุ่งอาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่สากล

20 Aug 2018 /

            อย. มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน Primary GMP โดยมอบรางวัล Primary GMP Award 2018” อย่างต่อเนื่อง ให้แก่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย จำนวน 54 แห่ง ที่ได้พัฒนาเป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายและเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่ดีให้แก่ชุมชนในปี 2560 สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นนวัตกรรมอาหารมากขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คิดค้นสร้างสรรค์ในการผลิตอาหารที่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  ที่สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  อีกทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจร  และได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ  Primary GMP อย่างบูรณาการกันจนถึงปัจจุบันไปแล้วกว่า 6,200 ราย

          จากการดำเนินงานในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้พัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย จำนวน 54 แห่งจาก 50 จังหวัด โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี  สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าใหม่  เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  จากความมุ่งมั่นพัฒนาดังกล่าว นำมาสู่การมอบโล่รางวัล Primary GMP Award 2018”  ให้แก่สถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นจํานวน 8 แห่ง ได้แก่ (1) รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแปรรูปปลาสลิดหอมเพลินตาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย จังหวัดเชียงราย  (4)  รางวัลแม่ข่ายดีเด่น 5 รางวัล คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ จังหวัดพิษณุโลก  TP Food (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดกำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดจันทบุรี โรงงานน้ำพริกเจ๊น้อง จังหวัดพังงา  และวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณิชกร) กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีแม่ข่ายที่ได้รับเกียรติบัตรอีกจำนวน 46 แห่ง

            รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า การมอบรางวัล Primary GMP Award 2018” รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร นับเป็นการต่อยอดการดำเนินงานในปี 2561 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ทําดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 54 ราย ขอให้รักษาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิตและมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนผลักดันมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP  ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่สากล ผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชาติให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป 


บทความที่เกี่ยวข้อง