อย. ส่งเสริมเทศกาลเจ แนะกินเจอย่างปลอดภัยให้อ่านฉลาก

8 Oct 2018 /

อย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ งดเนื้อสัตว์ เสริมบุญบารมี เฝ้าระวังสุ่มตรวจอาหารเจอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เตือนพ่อค้าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม หากพบการปลอมปน DNA ของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจจัดเป็นอาหารปลอมจะได้รับโทษอย่างหนักพร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อต้องดูฉลาก

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจ เปนประเพณีที่คนไทยจำนวนมากร่วมรักษาศีลและงดรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ โดยเชื่อว่า การกินเจเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ได้กุศล การละเว้นเนื้อสัตว์ถือเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ เสริมสร้างบุญบารมี และยังเป็นการรักษาสุขภาพไปในตัว และด้วยความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้มีผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีการเลียนแบบและปรุงแต่งรสชาติให้มีความคล้ายคลึงกับอาหารปกติ ซึ่งหากไมระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจไดรับผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ไมมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมเทศกาลกินเจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เฝาระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารเจอยางตอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2558-2561 ได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ แหล่งผลิต นำเข้า และจำหน่าย (ตลาดสด ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น) ในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจวิเคราะห์ DNA เนื้อสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู วัว เป็ด และปลา จำนวนปีละกว่า 30 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐานทั้งหมด และได้ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเจกรณีร้องเรียนและกรณีพิเศษ โดยตรวจวิเคราะห์ DNA เนื้อสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู วัว เป็ด และปลา ปี 2558 จำนวน 45 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของไก่ 9 ตัวอย่าง ปี 2559 จำนวน 30 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานทั้งหมด ปี 2560 จำนวน 41 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของ หมู 1 ตัวอย่าง ไก่ 1 ตัวอย่าง และ วัว ไก่ 1 ตัวอย่าง ส่วนปี 2561 จำนวน 6 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของไก่ 2 ตัวอย่าง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวต่อไปว่า หากพบการปลอมปน DNA ของเนื้อสัตว์ จัดเป็นอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้  ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคโดยนำผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่าง ๆ เช่น สีผสมอาหาร หรือวัตถุกันเสีย ต้องเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มี    เลขสารบบอาหาร และใช้ปริมาณตามคำแนะนำบนฉลาก

วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) อย. ได้ลงพื้นที่ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยเชื้อสายจีนมาจับจ่ายซื้ออาหารเจเป็นจำนวนมาก โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจจากแหล่งที่เชื่อถือได้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูป

ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือชื่อและที่ตั้ง  ผู้เข้าละประเทศผู้ลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนปะกอบที่สําคัญเป็นร้อละของน้ำหนัก วันเดือนและปีผลิต และวันเดือนและปที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ เป็น แต่หากผู้ผลิต หรือผู้ปรุง เป็นผู้จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ และควรเลือกซื้ออาหารเจที่มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่นภาชนะที่สะอาด และหากเป็นไปได้ ควรมองหาผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ หรือสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application/ Line: FDAthai หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับ ผู้ที่กระทําผิดต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง