สธ. มอบกระเช้าทางเลือกสุขภาพให้กับคณะรัฐมนตรี

13 Nov 2018 /

           วันนี้ ( 13 พฤศจิกายน 2561 ) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการฯ และเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร อย. เดินทางเข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ ให้กับคณะรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ซึ่งสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เป็นเครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการแล้ว 7 กลุ่มอาหาร จำนวน 862 ผลิตภัณฑ์ จาก 143 บริษัท ได้แก่ เครื่องดื่ม 609 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 47 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม 115 ผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 14 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น ขยายช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook ทางเลือกสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่ด้านความปลอดภัยอาหาร (Mobile Unit) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ห้างค้าปลีกต่าง ๆ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทาง อย.น้อย/อสม.เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัย