ต้อนรับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

6 Dec 2018 /

          รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ด้วย ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 812 ผลิตภัณฑ์ และช่วงปีใหม่นี้หวังให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี

          วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตร-วงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ห้าง เทสโก้ โลตัส สาขาบางกรวย-  ไทรน้อย ซึ่งเป็นห้างที่ 6 (ห้างสุดท้าย) ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”

          โดย รองเลขาธิการฯ อย. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ ไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีภาระโรคที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งจากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้ทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้านโภชนาการกับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

          ล่าสุด อย. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการมาซื้อกระเช้าของขวัญให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้  ดังนั้น อย. ขอแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้

1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier  Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว     ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยหวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ , อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป

          สำหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ (http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com) ซึ่ง อย. ยินดีที่จะให้คำแนะนำ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์

          ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสำคัญ อย. หวังให้ประชาชนไทย   มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย


บทความที่เกี่ยวข้อง