อย. เดินหน้าพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ คุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง ก้าวสู่สากล

19 Dec 2018 /

           อย. เดินหน้าพัฒนาทักษะ จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลเครื่องสำอางเชิงรุก ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง คุ้มครองผู้บริโภค และการกำกับดูแลสถานประกอบการเครื่องสำอาง เพื่อก้าวสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง     ในระดับสากล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนของประเทศไทย การแข่งขันทางการค้าและการโฆษณา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กระแสการบริโภคเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็ว การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเชิงรุก ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นโอกาสที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่จะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทยให้มีมาตรฐานตามระบบสากล และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

          ทั้งนี้ อย. ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลเครื่องสำอางเชิงรุก เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านดิจิทัล เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือ    นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 การดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเครื่องสำอาง ซึ่งการอบรมประกอบด้วย การอภิปราย  การบรรยาย การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์   ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก อย. จำนวนประมาณ 150 คน

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมนี้ จะสร้างความร่วมมือให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสอดคล้องระดับสากล และสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับอาเซียนต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง