อย. เร่งพัฒนาส่งเสริมการผลิต นำเข้า ก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในอาเซียน

26 Dec 2018 /

          อย. เร่งผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ สู่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิต นำเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น   การเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนของประเทศไทย การแข่งขันทางการค้าและการโฆษณา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ให้สามารถแข่งขันทางการค้าในระดับสากลได้ จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และผู้ประกอบการรายเดิมต้องปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าวให้เรียบร้อยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ บุคลากร การดำเนินการผลิตการควบคุมคุณภาพ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถปฏิบัติตามได้   จะถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

            ทั้งนี้ อย. ได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตามประกาศฯฉบับดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ สู่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิต นำเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ความเข้าใจ    และแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง โดยจัดอบรมในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุม จำนวนประมาณ 500 คน

           เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมนี้ จะสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยให้มีมาตรฐานตามระบบสากล สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในระดับอาเซียนได้


บทความที่เกี่ยวข้อง