เริ่มแล้ว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2562 เชิดชูสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น

24 Jan 2019 /

          ก้าวสู่ปีที่ 11 อย. จัดประกวดสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 11 แล้ว เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น สำหรับในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้มีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร) นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีการดำเนินการผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย  

           สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ที่สำนัก/กอง หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับการคัดเลือกสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  และผ่านการตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนระดับเขตต่อไป ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด