สธ. ร่วมปกป้องสุขภาพจากปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก ให้ความรู้และส่งมอบหน้ากากให้กลุ่มเสี่ยง

5 Feb 2019 /

           กระทรวงสาธารณสุข โดย ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพประชาชนให้ความสำคัญกับมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวมีหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพราะภูมิต้านทานในร่างกายที่น้อยกว่าคนปกติทั่วไป กลุ่มตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจจราจรซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งและอยู่กับฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถอยู่ตลอดเวลา หรือโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการให้ความรู้และมอบหน้ากากอนามัย N 95 และ หน้ากากอนามัยให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยมอบหมายให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อย. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. นำทีมลงพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในที่มีการจราจรแออัด และมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงอยู่ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ชื่อว่ามีการจราจรที่แออัดอีกพื้นที่หนึ่ง โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางนำไปกระจายต่อให้กับสถานีตำรวจภายในสังกัด จำนวน 13 แห่งต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวนรวม 1,650 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวนรวม 14,000 ชิ้น ในขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนกำลังร่วมมือกันหาวิธีการต่างๆ ในการช่วยกันลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก การใช้หน้ากากอนามัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้อีกหนทางหนึ่งเช่นกัน

           ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตระหนักถึงอันตรายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีปริมาณมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ซึ่งมักจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดผลกระทบมากกว่า ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนจนอาจก่อให้เกิดความตระหนก และเป็นการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยไม่ให้มีการโก่งราคา อย. จึงมีมาตรการผ่อนปรนกฎระเบียบในเรื่องการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัย และให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม


บทความที่เกี่ยวข้อง