อย. ผนึกกําลังคณะทํางานภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้เท่าทันสื่อ ลดวิกฤติโรค NCDs

24 Jul 2019 /

          อย. รวมพลังคณะทํางานภาคประชาชน ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง

          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไตเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์การกินยาอย่างพร่ำเพรื่อกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ จนทำให้ประชาชนหลงเชื่อก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากสูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง ทำให้โรคที่เป็นมีความรุนแรงมากขึ้น หรืออาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยใช้มาตรการ  ทางกฎหมายควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประชาชนผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายหนึ่งที่ อย.ให้ความสำคัญ ได้แก่ คณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ โดย อย. ได้ผนึกกำลังคณะทำงาน ภาคประชาชน จัดงานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” ขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพคนไทย โดยมีเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชนจาก 35 หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมรวม 300 คน ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชสิริ ผศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก, บูธตรวจสุขภาพ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

             เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดงานมหกรรมภาคประชาชนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการผนึกกำลัง  เพื่อดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยใน ยุค 4.0 ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง และลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ อย.จะสร้างความร่วมมือต่อยอดในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีศักยภาพในการดูแลตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง