อย. รวมพลคนปอดเหล็ก จัดเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมสุขภาพดี ต้านโรค NCDs

27 Jul 2019 /

          อย. รวมพลคนปอดเหล็กจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ในการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ

          วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง และคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน

           เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" อันเป็นเครื่องมือที่ผู้บริโภคสามารถใช้เลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยภายในงานมีประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จำนวน 44 บริษัท

           เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดโครงการเดิน - วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นผลให้เกิดพลังแห่งความเข้มแข็งของสังคม และตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เป็นเกราะป้องกันโรคภัย ปลูกฝังค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย ก้าวสู่สังคมสุขภาพดีต่อไปในอนาคต


บทความที่เกี่ยวข้อง