อย. มิติใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

2 Oct 2019 /

           นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง พร้อมมอบ “แนวทาง 3S” Speed Safety Satisfaction นำ อย. สู่มิติใหม่ : รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ

          วันนี้ ( 1 ตุลาคม 2562 ) นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า “สิ่งที่ยึดถือมาตลอดชีวิตการทำงาน คือ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยยึดมั่นประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง” พร้อมกันนี้ได้มอบแนวทางขับเคลื่อน นำ อย. สู่มิติใหม่ : รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ  New Thai FDA : Speed Safety Satisfaction หรือเรียกว่า “แนวทาง 3S” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค     

           ทั้งนี้ ในด้านของ Speed ความรวดเร็ว มุ่งลดขั้นตอนการให้บริการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับกระบวนงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้เป็นระบบอัตโนมัติ และการรับรองตนเองของผู้ประกอบการที่ดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน สำหรับ Safety ความปลอดภัย มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มผู้บริโภค สร้างระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วน Satisfaction การใส่ใจผู้บริโภค ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ให้บริการแบบมืออาชีพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้

           เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่าในการดำเนินงานนับจากนี้ อย. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก และสิ่งสำคัญยิ่ง คือความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ อย. พร้อมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง