อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กัญชง ชูเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพื่อประโยชน์ชาติ

1 Nov 2019 /

          อย.เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ....จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม  - 5 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ด้วย ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมแล้ว  จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษดำเนินการตามขั้นตอน แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

          นพ. ไพศาล  ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ....ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำขึ้นรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และในวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ประกอบด้วย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร  สิ่งทอ เครื่องสำอาง ร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยสาระสำคัญของร่างดังกล่าว เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม และกำหนดขึ้นใหม่ โดยครอบคลุมทั้งการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) และการใช้ประโยชน์จากกัญชงเพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง รวมถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เส้นใย สิ่งทอ ฉนวนกันความร้อน การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และการศึกษาวิจัย ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

          ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมในครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าประชุม รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และ http://www.lawamendment.go.th จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งหลังจากนี้ อย. จะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษดำเนินการตามขั้นตอน แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  


บทความที่เกี่ยวข้อง