อย. เปิดเวทีส่งเสริมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพประกอบธุรกิจ

12 Dec 2019 /

          อย. เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและปลอดภัยกับผู้บริโภค พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย

           เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ความสนใจเกี่ยวกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งการผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งตัวผู้ผลิตเองและผู้บริโภคได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและข้อกำหนด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งยังมีการนำระบบสากลการจำแนกประเภทความเป็นอันตราย การติดฉลากสารเคมี และระบบคุณภาพด้านมาตรฐานการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาอนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้วย

           ในวันนี้ (12 ธ.ค. 62) อย. ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้ดำเนินการตามกฎระเบียบด้านวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ ปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการยื่นคำขอการตรวจประเมินสถานที่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องช่วยให้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมีมาตรฐานและปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายอีกด้วย โดยมีผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเจ้าหน้าที่จาก อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสัมมนารวมประมาณ 450 คน

           รองเลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า อย.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค นำไปสู่การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง