อย. ขอบคุณ “ขายหัวเราะ” ร่วมเผยแพร่ข้อมูลลดวิกฤติโควิด-19

29 Mar 2020 /

          เสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกภาคส่วนต่างหันมาร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ ขายหัวเราะกรุ๊ปและพันธมิตรในสังกัดมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในการเผยแพร่ความรู้สาหรับ ประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย จึงได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทาชุดการ์ตูน เรื่อง “ถึงเวลาแล้ว ที่จะฆ่าเชื้อโรคด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย ” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรรู้ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและการใช้เจลล้าง มือแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

          ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค โ ค วิ ด -1 9 ไ ด้ ที่ เ พ จ ข า ย หั ว เ ร า ะ https://www.facebook.com/kaihuaror/ แ ล ะ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ดี ๆ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ในตอนต่อไปเร็ว ๆ นี้


บทความที่เกี่ยวข้อง