อย. ย้ำเป็นผู้ดูมาตรฐานและอนุญาตแอลกอฮอล์เจลเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการควบคุมราคาแต่อย่างใด

13 Apr 2020 /

           อย. เร่งทำความเข้าใจ หลังมีผู้เรียกร้องให้ อย. ผ่อนผันกฎเกณฑ์การนำเอทานอลไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เจลและควบคุมราคาแอลกอฮอล์เจลซึ่งพบปัญหาขาดตลาดและมีราคาแพง ชี้แจงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลมาตรฐานและการขออนุญาตแอลกอฮอล์เจลเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการควบคุมราคาของสินค้าแต่อย่างใด ที่ผ่านมาได้ปรับกฎหมายให้การขออนุญาตง่ายขึ้นแต่ยังคงมาตรฐานและความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจดแจ้งลดขั้นตอนด้านเอกสาร นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ อนุญาตได้ภายใน 1-2 วัน ไม่มีคำขอค้าง และจัดมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น เพื่อให้แอลกอฮอล์เจลที่ขายอยู่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ย้ำจุดยืนการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

          ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้เรียกร้องให้ อย. และกรมสรรพสามิตผ่อนผันกฎเกณฑ์การนำเอทานอลไปใช้ผลิตแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอต่อความต้องการและควบคุมราคาไม่ให้เป็นภาระของประชาชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการประกอบการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย. ได้รับนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีแอลกอฮอล์เจลใช้อย่างเพียงพอ จึงได้ออกกฎหมายปรับสถานะให้แอลกอฮอล์เจลยังคงเป็นเครื่องสำอางแต่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร พร้อมออกมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดแจ้งให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบ E-submission ซึ่งใช้เวลาพิจารณาเสร็จภายใน 1-2 วันทำการ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องผ่านการตรวจอนุมัติสถานที่ก่อน จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น วีดีโอคอล หรือไฟล์คลิปวีดีโอ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง สามารถตรวจอนุมัติได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งอนุโลมให้สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
           ยาแผนโบราณ และเครื่องมือแพทย์ขออนุญาตผลิตแอลกอฮอล์เจลได้ และเร่งพิจารณาคำขอแอลกอฮอล์เจลก่อนผลิตภัณฑ์อื่นผ่านช่องทาง fast track ซึ่งสถิติการอนุญาตจนถึงเดือนมีนาคม 63 อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ได้อนุญาตแอลกอฮอล์เจลไปแล้วทั้งสิ้น 7,573 รายการ จากสถานที่ผลิต 1,467 แห่ง และสถานที่นำเข้า 106 แห่ง โดยสามารถพิจารณาคำขอทันเวลาทุกรายการ นอกจากนี้ อย. สสจ. และภาคีเครือข่ายร่วมมือกันเพิ่มมาตรการตรวจสอบแอลกอฮอล์เจลที่ขายในท้องตลาดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาด ดังที่ปรากฎเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนื้ มั่นใจได้ว่า แอลกอฮอล์เจลที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อย. ไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าที่จำหน่ายในประเทศและไม่ได้มีส่วนในกระบวนการควบคุมราคาสินค้าแต่อย่างใด

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า จุดยืนการทำงานของ อย. มุ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ขอยืนยันว่าปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกฎระเบียบของ อย. แต่อย่างใด ที่ผ่านมา อย.  ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการให้แอลกอฮอล์เจลที่ขายอยู่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ 


บทความที่เกี่ยวข้อง