อย. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ดีแห่งเอเปค

23 Jun 2020 /

          อย. ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปค ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ดีแห่งเอเปค” (APEC Regulatory Training Center of Excellence in Good Registration Management : CoE in GRM) สะท้อนระบบการขึ้นทะเบียนที่ดีต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลดีต่อทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะยาและเครื่องมือแพทย์ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  การประชุม APEC Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) ได้มีมติให้การรับรองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ดีแห่ง APEC” เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical products) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเปคและอาเซียน (Regulatory Harmonization and Convergence) ผ่านการจัดการอบรมตามมาตรฐาน โดยอย. ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ยาและเครื่องมือแพทย์ และขยายไปใช้กับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่น ๆ ด้วย นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ ซึ่งการขึ้นทะเบียนที่ดีต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความสม่ำเสมอ และชัดเจนในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ผ่านการประเมินแล้วอย่างมั่นใจ

           เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสู่ “องค์กรหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี” ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ อย. ซึ่งประชาชนจะได้รับความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ


บทความที่เกี่ยวข้อง