อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศการใช้และการแสดงฉลากของเครื่องสำอางที่มีสารสกัด CBD

19 Mar 2021 /

           อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศฯ การใช้และการแสดงฉลากของเครื่องสำอางที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) จากกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. ที่ลิ้งก์ shorturl.asia/qrcJs ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2564 นี้

           ภญ.สุภัทรา บุญเสริม  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปลดล็อกส่วนของกัญชา กัญชงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้มีกฎหมายฉบับแรกที่มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง และในครั้งนี้มีความคืบหน้าในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารแคนนาบิไดออลออกจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร CBD ที่ได้จากกัญชาและกัญชงที่ปลูกในประเทศ เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง และการกำหนดเงื่อนไขการแสดงฉลาก โดย อย. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ shorturl.asia/qrcJs จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 18 -22 มีนาคม 2564 จากนั้น อย. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณาต่อไป