อย. เปิดระบบยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตราย อีก 10 กระบวนงาน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

5 Oct 2021 /

           อย. เปิดระบบยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (e – Submission) เพิ่มจากเดิมอีก 10 กระบวนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

           ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยพัฒนาระบบยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) โดยกำหนดเป้าหมายให้ครบทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการขอทะเบียนและขออนุญาตวัตถุอันตราย ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาและเปิดใช้งานกระบวนงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (TEN FOR TEN) จำนวน 28 กระบวนงาน และกระบวนงานทั่วไป จำนวน 5 กระบวนงาน และในขณะนี้ ได้เปิดใช้งานเพิ่มอีก 10 กระบวนงาน ดังนี้ 1) การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่ผลิตใหม่ หรือสายการผลิตใหม่  2) การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เก็บใหม่ 3) การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย    ชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เก็บใหม่ 4) การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  5) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่ 6) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่ 7) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ       ในใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่ 8) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่ 9) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที่  10) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย   ชนิดที่ 2 ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

           ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์    กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย https://www.fda.moph.go.th/sites/ Hazardous/Pages/ Main.aspx  และ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์  02 590 7385 และ 02 590 7626