สุดว้าว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ภายใน 3 นาที

6 Oct 2021 /

          สุดว้าว!  มาไวเคลมไว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จากเดิม 5 วันทำการ เหลือ 3 นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

          นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการปรับลดเอกสารและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยต่อเนื่อง โดย 1) การลดเอกสารหลักฐานที่ไม่จำเป็น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ 2) การปรับขั้นตอนและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต ฯ โดยผู้ประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ด้วยการชำระเงินค่าคำขอและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด และรับใบอนุญาตผลิตอาหารได้ภายใน 3 นาที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ซึ่งจากเดิม ใช้เวลา 5 วันทำการ สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกองอาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          ทั้งนี้ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทั้งการยื่นหลักฐานเป็นเอกสารให้  ผู้อนุญาตพิจารณา หรือสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e -submission ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2590 7320 หรือ 0 2590 7033 รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด