อีกไม่นาน ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เข้าสู่ระบบสากล

24 May 2011 /

เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการแสดงฉลากสารเคมีที่เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ดำเนินการเพื่อรองรับการแสดงฉลากตามระบบสากลจำแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก หรือระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ซึ่งประโยชน์สำคัญที่สุด คือ ทำให้ผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภคได้รับข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้ผ่านการแสดงรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นแรงผลักให้เกิดความตระหนักใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี
หากมีการนำระบบ GHS มาใช้ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตัวผลิตภัณฑ์จะมีการแสดงรูปสัญลักษณ์ คำสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตรายที่จำแนกไว้บนฉลาก โดยรูปสัญลักษณ์จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสีดำบนพื้นขาวอยู่ภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งมีทั้งหมด 9 รูปสัญลักษณ์ เช่น
• รูปเปลวไฟบนฉลากวัตถุอันตรายไวไฟ
• รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว้บนฉลากวัตถุอันตรายที่มีความเป็นพิษเฉียบพลัน
• รูปกัดกร่อนบนวัตถุอันตรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นต้น
ส่วนคำสัญญาณและข้อความแสดงความเป็นอันตรายจะอยู่ติดกับรูปลักษณ์ เพื่อเป็นการสื่อความหมายของรูปลักษณ์ให้ผู้ใช้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยคำสัญญาณที่ใช้จะมี ๒ คำ คือ “อันตราย” และ “ระวัง” ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อเตือนและสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากอย่างเคร่งครัด และไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดความหมายของรูปสัญลักษณ์คำสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายก็จะสื่อความหมายเดียวกันเสมอ
ระบบ GHS คาดว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงฉลากในปี พ.ศ 2556 และแล้วเสร็จภายใน 5 ปี คือ ภายในปี 2560 หากท่านใดสนใจความคืบหน้าการใช้ระบบ GHS เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.fda.moph.go.th ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย อย. โทรศัพท์ 0 2590 7300 หรือที่ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี อย. โทรศัพท์ 0 2590 7297


บทความที่เกี่ยวข้อง