อย. ย้ำ! ประกาศยกระดับควบคุมอัลปราโซแลม มีผลบังคับใช้ 17 มิ.ย.นี้

27 May 2013 /

          ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ร้านขายยาไม่สามารถมีไว้ในครอบครองหรือขายอัลปรา- โซแลม(Alprazolam) ให้กับผู้บริโภคได้อีกต่อไป จึงขอให้ส่งยาที่คงเหลืออยู่คืนให้แก่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายทั้งหมด หากพ้นกำหนดจะมีโทษตามกฎหมาย สำหรับโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์กรมหาชน) กรุงเทพมหานคร เฉพาะสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ส่วนโรงพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลเอกชน คลินิก ที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองฯ หากไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกต่อไป ให้ส่งคืนยาแก่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ด้วยเช่นกัน แต่หากประสงค์จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อ ต้องขออนุญาตฯ โดยโรงพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่นในทุกพื้นที่ และโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. สำหรับโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก ที่อยู่ในเขตปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

          ผู้มีไว้ในครอบครอง ฯ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต จะต้องจัดทำบัญชีรับ – จ่ายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานทั้งรายเดือนและรายปี ส่ง อย. ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนผู้บริโภคนั้นสามารถมียาดังกล่าวไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ เพียงแต่ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ตามจำนวนที่ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสั่งจ่ายให้เฉพาะตนเองเพื่อการบำบัดรักษาเท่านั้น

          สำหรับการจัดจำหน่าย Alpazolam ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป สถานพยาบาลทุกแห่งสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7731-2 หรือ 0 2590 7739 และหากต้องการศึกษาแนวทางการปฏิบัติสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติดที่ http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome


บทความที่เกี่ยวข้อง