ผู้บริโภควางใจ อย. วางแนวทางป้องกันปัญหายาขาดตลาด

26 Oct 2011 /

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนยาที่จำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายได้รับผลกระทบ จึงทำให้ไม่สามารถผลิตยาได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เรียกประชุมผู้ประกอบการยาและผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาขาดตลาดในช่วง 6 เดือนจากนี้
ขณะนี้มีโรงงานยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจำนวน 55 โรงงาน ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้เชิญผู้ประกอบการยา ทั้งผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มาหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาขาดตลาด โดยได้ข้อสรุปว่า อย. ขอให้ผู้ประกอบการยาทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ แจ้งมายัง อย. ว่าจะประสานให้ผู้ผลิตรายใดเป็นผู้ดำเนินการผลิตยาทดแทนให้เป็นการชั่วคราว โดยบริษัทที่ผลิตแทนต้องได้มาตรฐาน GMP ในหมวดที่จะผลิตตามที่ อย. กำหนด โดยแจ้งให้ อย.ทราบภายใน 4 พฤศจิกายน 2554 นี้ กรณีผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้ายาเพื่อทดแทน ขอให้ผู้ประกอบการประสานไปยังองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้องค์การฯเป็นผู้นำเข้าทดแทน ทั้งนี้ ยานำเข้าผู้ประกอบการต้องใช้ฉลากและเอกสารกำกับยาให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่ อย.กำหนด
สำหรับปัญหาการขนส่งและกระจายยาจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้บริโภควางใจว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาเกิดขึ้นในท้องตลาด และยาที่ผลิตในช่วงวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ผ่านมาตรฐานตามที่ อย.กำหนดอย่างแน่นอน