อ่านฉลากกระเช้าปีใหม่...สุขใจผู้ให้ ปลอดภัยผู้รับ

8 Dec 2011 /

เทศกาลปีใหม่ใกล้จะมาถึง นับเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ผู้บริโภคต่างหาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้กันและกัน ที่ผ่านมากระเช้าของขวัญปีใหม่นับเป็นของที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุ้กกี้ นม ฯลฯ แต่ยังคงพบปัญหาเรื่องของการนำสินค้าที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดกระเช้า เพราะหากไม่สังเกตให้ดี อาจทำให้ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หมดอายุก่อนบริโภค
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอให้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าที่จัดกระเช้าปีใหม่สำหรับจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมในภาชนะ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้อาหารที่มีจำนวนมากกว่า 1 ชนิดจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันที่มีการห่อหุ้ม ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตระกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใด ๆ ต้องแสดงฉลากที่มีข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยข้อความต้องแสดงชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ รวมถึงต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการไว้ด้วย รวมทั้งให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย., ฉลากต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้จำหน่ายจะต้องรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ กรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์, ไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ อย. จะออกตรวจกระเช้าปีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายในเร็ว ๆ นี้
ในส่วนของผู้บริโภค หากต้องการความปลอดภัยและประหยัดเงินในกระเป๋า สามารถซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ และมีคุณภาพดี ไม่หมดอายุ แต่หากไม่มีเวลา ต้องการซื้อกระเช้าสำเร็จรูปก็ให้ตรวจสอบสภาพสินค้าให้ดีก่อน สินค้าต้องอยู่ในสภาพดี และอย่าลืมอ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนกระเช้า หากผู้บริโภคท่านใดพบเห็นการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556