อย. ออกประกาศควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการส่งคืน เพราะไม่ได้คุณภาพ

1 May 2013 /

          อย. เผย กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านคุณภาพและมีการส่งคืนให้ผู้นำเข้า เช่น ยาพาราเซตามอล ขณะนี้ อย. ได้ออกประกาศเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้นำเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนำไปขายต่อเพื่อผลิตยา โดยให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ แจ้งให้ อย. ทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ อย. จะเข้าไปตรวจสอบดูแล มิให้นำไปขายต่อผู้ผลิตรายอื่น ป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

          นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าวัตถุดิบพาราเซตามอลจากแหล่งผลิตบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้าหลายครั้ง นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ผลิตยา โดยมีกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2555 ต้องจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิตหรือนำเข้าต่อ อย. เพื่อควบคุมการนำเข้าและขายเภสัชเคมีภัณฑ์ โดยให้นำเข้ามาได้เฉพาะที่ด่านนำเข้าที่ อย. กำหนด เพื่อการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

          สำหรับเหตุการณ์ที่พบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบพาราเซตามอลตามที่เป็นข่าว และมีข้อกังวลอาจมีการลักลอบไปขายต่อให้ผู้ผลิตรายอื่นในราคาถูก เพื่อนำไปผลิตยาที่ไม่ได้คุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร  และยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อมิให้วัตถุดิบที่มีปัญหาเล็ดรอดนำไปผลิตยา อันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่ใช้ยาได้ ขณะนี้ อย. ได้ออกประกาศสำนักงานฯ เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณการผลิต/นำเข้า/การขาย/การรับคืน และปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า โดยแจ้งให้ อย. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการส่งคืน ตลอดจนให้ระงับการผลิต ขาย หรือนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีส่งคืนดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ซื้อหยุดการใช้เภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการส่งคืนดังกล่าวด้วยทุกราย 

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องนำเข้าผ่านด่านนำเข้าของ อย.และ   ทุกด่านจะเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ผลิตยา หากพบปัญหาก็จะให้ผู้นำเข้าส่งคืนหรือห้ามนำเข้าฯ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจยาที่ออกไปสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะ อย. มีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน และ อย. จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสมประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตยาต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง