แนะวิธีเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก

7 May 2013 /

          นพ. ไพศาล  ดั่นคุ้ม  รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า วิธีที่สำคัญคือแก้ไขที่ต้นเหตุ คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเพื่อเป็นการตัดวงจรการเพาะพันธุ์ของโรค การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ง่ายที่สุดที่ทุกบ้านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง คือ การปิดปากภาชนะเก็บน้ำใช้ด้วยฝาอลูมิเนียมหรือตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงไปวางไข่ หากเป็นภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็ก เช่น แจกันให้เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน แต่ในกรณีที่ภาชนะบรรจุน้ำใช้นั้น ไม่สามารถปิดฝาหรือเปลี่ยนน้ำได้ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันในบ้านจะอยู่ในรูปแบบของทรายเคลือบด้วยสารกำจัดแมลงเทมีฟอส (temephos) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ทรายเทมีฟอส หรือ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งตามท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ วิธีใช้ง่าย ๆ คือ นำไปใส่ภาชนะบรรจุน้ำใช้  โดยใช้ทรายเทมีฟอส 1% จำนวน 1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร สำหรับภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็ก เช่น ขารองตู้กันมด แจกัน ให้ใส่ทรายเทมีฟอส  1%  จำนวน  1/10  ช้อนชา  ผลิตภัณฑ์ทรายเทมีฟอสจะออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนในภาชนะเก็บน้ำใช้ถาวร เช่น โอ่งเก็บน้ำฤดูฝนสำหรับเปิดใช้ฤดูแล้ง แต่หากเป็นภาชนะที่มีการใช้น้ำหมุนเวียน คือ มีการใช้และเติมน้ำใหม่อยู่เสมอนั้น ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ำยุงของผลิตภัณฑ์ทรายเทมีฟอสจะลดลงตามความถี่ของการใช้น้ำ ตลอดจนปริมาณน้ำที่ใช้ไปและปริมาณน้ำที่เติมใหม่ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ทรายเทมีฟอส ควรใช้ในกรณีที่จำเป็น เช่น ในกรณีที่ภาชนะบรรจุน้ำใช้นั้น ไม่สามารถปิดฝาหรือเปลี่ยนน้ำได้

         สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ คือ หากผู้บริโภคต้องการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายเทมีฟอส ผู้บริโภคต้องดูรายละเอียดให้แน่ชัดก่อนว่า ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แล้ว โดยที่ฉลากจะต้องมีการแสดงเครื่องหมาย อย. โดยในกรอบเครื่องหมาย อย. ประกอบด้วย อักษรย่อ วอส. (วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข)  ตามด้วยเลขทะเบียนทับปี พ.ศ. และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต และก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ขอให้อ่านรายละเอียดบนฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. ได้ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp