สธ. ขับเคลื่อน 1 ทีม 1 อำเภอ จัดตั้งทีม Primary GMP ทุกอำเภอทั่วไทย

20 Jun 2013 /

          กระทรวงสาธารณสุข  ขับเคลื่อน 1 ทีม 1 อำเภอ  ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผลิตโดยชุมชน  ผนวก  3  ประสานหน่วยงานหลัก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดตั้ง “ทีม Primary GMP” ในพื้นที่ 878 อำเภอทั่วประเทศ   เพื่อให้คำปรึกษา  และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปฯ ให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ในงาน “Primary GMP DAY”

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ข้อกำหนดตามมาตรฐาน Primary GMP จะควบคุมคุณภาพรวม 6 ด้าน ได้แก่ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ต้องดูแลให้สะอาด ไม่สะสมสิ่งปฏิกูล สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่บริเวณผลิตหรือสัมผัสอาหาร ฯลฯ   เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ  ไม่เป็นสนิม ง่ายแก่การทำความสะอาด   ฯลฯ   การควบคุมกระบวนการผลิต ต้องใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายกำหนด ในระหว่างการผลิตมีการขนย้าย เก็บรักษา ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน   ฯลฯ  การสุขาภิบาล น้ำใช้ต้องสะอาด มีการกำจัดขยะและระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ฯลฯ การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด  ต้องมีมาตรการดูแลทำความสะอาด สม่ำเสมอ ฯลฯ  รวมถึง บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  ต้องไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรค  สวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผมขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ  

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การผนึกกำลังจาก 3 กระทรวงหลักในทีม Primary GMP ระดับอำเภอ จะช่วยสนับสนุนผู้ผลิตในการยกระดับมาตรฐานการผลิต ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปฯ ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย  เมื่อคิดจะซื้อของกินของฝาก ขอให้อุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปฯ ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP  โดยสังเกตเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย.  นอกจากปลอดภัยแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำพาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผลิตโดยชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งในและนอกประเทศ