อย. เผยผลตรวจพิสูจน์อาหาร พบเชื้อโรคในน้ำฝรั่ง

12 Jun 2013 /

      อย. เผย พบทั้งยีสต์ เชื้อรา เชื้อโคลิฟอร์ม และเชื้อ อี.โคไล ในน้ำฝรั่ง 99% ตราส้มทิพย์  จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ขณะนี้ อย. กำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารประเภทดังกล่าว อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมานาน หรือเก็บผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

      ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ได้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอย่างปลอดภัยนั้น อย.ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหาร  ร้านส้มทิพย์  สถานประกอบการเลขที่  98/254  ถนนสรรพาวุธ   พระโขนง  กรุงเทพฯ  โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร  ฉลากระบุ “น้ำฝรั่ง 99%  ตราส้มทิพย์ เลข  อย.  10-1-26447-1-0003  ไม่ใส่วัตถูกันเสีย  ส่วนประกอบสำคัญได้แก่  น้ำฝรั่ง  99%  น้ำเชื่อม  1%  เขย่าก่อนเปิด  เก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า  4  องศาเซลเซียส  วันผลิต  25/04/12  วันหมดอายุ  28/04/12  ปริมาตรสุทธิ  1000  มิลลิลิตร” ส่งตรวจวิเคราะห์ปรากฏผลวิเคราะห์พบยีสต์  เชื้อรา  และเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด  นอกจากนั้นยังตรวจพบเชื้อ อี.โคไล ซึ่งตามมาตรฐานต้องไม่พบเชื้อดังกล่าว โดยเชื้อ อี.โคไล  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอาหาร  น้ำ  หรือการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ของผู้ผลิตอาหาร  ส่งผลให้เมื่อผู้บริโภครับเชื้อเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย  ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว  หรือเป็นน้ำได้ การตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณดังกล่าว  ถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่ง 99% นั้นมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน

      อย่างไรก็ตาม  ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด   ก่อนซื้อควรอ่านฉลาก โดยไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุแล้ว หรือผลิตมานาน  รวมถึงไม่ควรซื้อกับร้านค้า ที่เก็บผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ได้สำหรับกรณีดังกล่าว อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายจาก อย.  ในความผิดข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน 25(3) โทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ อย. ยังคงดำเนินการติดตามเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำ  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ  รองเลขาธิการ อย.  กล่าวในที่สุด