เลือกกระเช้าปีใหม่ให้ได้ของดีมีคุณภาพ ต้องดูฉลาก

6 Jan 2011 /

เทศกาลปีใหม่ใกล้จะมาถึง ผู้บริโภคก็ต่างซื้อหาของขวัญเพื่อมอบให้กันและกัน ที่ผ่านมากระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยเฉพาะกระเช้าที่บรรจุอาหาร มักจะมีปัญหาในเรื่องของการนำสินค้าที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ มาจัดกระเช้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หมดอายุก่อนบริโภค

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดมาตรการควบคุมการแสดงฉลากของกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่หมดอายุ อย.จึงได้ดำเนินการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมอาหาร และได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมในภาชนะ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ อาหารจัดรวมในภาชนะ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตระกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใด ต้องแสดงฉลากที่มีข้อความเป็นภาษาไทย แสดงชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนของผู้บริโภค อย. ขอแนะนำว่า หากมีเวลามากพอแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ไม่หมดอายุ แต่หากไม่มีเวลาต้องการซื้อกระเช้าสำเร็จรูปก็ให้ตรวจสอบสภาพสินค้าให้ดีก่อน สินค้าต้องอยู่ในสภาพดี และยังไม่หมดอายุ หากเป็นกระเช้าผักผลไม้ ควรเลือกให้อยู่ในสภาพสดใหม่ สะอาด ไม่มีลักษณะแข็งหรือกรอบเกินไป ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีร่องรอยช้ำ ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีผิดธรรมชาติ ผลไม้ต้องดูผิวสดใหม่ ขั้วหรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ช้ำหรือดำ ขนาดของผลสม่ำเสมอ เป็นต้น หรืออาจมอบของขวัญปีใหม่ด้วยกระเช้าสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานสากล โดยผลิตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาจัดเป็นชุดของขวัญในรูปแบบกระเช้าสุขภาพสำเร็จรูป เป็นการส่งเสริมสมุนไพรไทยอีกด้วย ถ้าหากพบเห็นการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ ขอให้ผู้บริโภค แจ้งร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556