อย. สวนกระแสของแพง ช่วยผู้บริโภคปรับลดราคายาสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง ยาสมาธิสั้น และยานอนหลับ ลดฮวบถึง

16 Oct 2013 /

อย.ปรับลดราคาจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ 7 รายการ อาทิ ยาเฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และยาโซลพิเดม ทาร์เทรต
ซึ่งเป็นยานอนหลับ ลดราคาจากเดิมอีก 11-40 % เริ่มตุลาคม 2556 นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยจ่ายค่ายาในราคาที่ถูกลง นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)ที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสามัญ (Generic drug) ในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้สนับสนุนให้มีการใช้ยาสามัญ (Generic drug) ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Original Drug) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยในราคาที่ถูกลงและเพิ่มการเข้าถึงยาดังกล่าว ของประชาชน
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ อย. มีทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหายาที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2
ซึ่งยากลุ่มนี้รวมเรียกว่าวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่ง อย. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกยาดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดให้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ที่เป็นยาสามัญ(Generic drug)
ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีสรรพคุณเท่าเทียมกับยาต้นแบบ เข้าแข่งขันในการประกวดราคาในการจัดซื้อตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาวัตถุเสพติดหลายรายการลดลงจากเดิมเป็นอย่างมากและสามารถลดราคาจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลต่างๆ
มาโดยตลอด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ อย.ได้ปรับลดราคายากลุ่มจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตตามต้นทุนการจัดหาที่ลดลง จำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลและผู้บริโภคที่ต้องใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนี้
- เฟนทานิล ชนิดฉีด (0.1 มิลลิกรัม/2 มิลลิลิตร/หลอด) 10 หลอด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 220 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 180 บาท ลดลง 18 %
- เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (12 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 500 บาทราคาใหม่ กล่องละ 400 บาท ลดลง 20 %
- เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 900 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 600 บาท ลดลง 33 %
- เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,500 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 900 บาท ลดลง 40 %
- ยาเมทิลเฟนิเดต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 100 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 350 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 300 บาท ลดลง 14 %
- ยาเมทิลเฟนิเดต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 200 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 700 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 600 บาท ลดลง 14 %
- โซลพิเดม ทาร์เทรต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 20 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 180 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 160 บาท ลดลง 11 %
อย. เชื่อว่า การลดราคายาในครั้งนี้จะสามารถช่วยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ในราคาที่ถูกลง
ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 นี้ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้ร่วมกับ
กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. และสำนักยาและวัตถุเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการ
และการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด ทั้งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 ตามแนวทาง ASEAN HARMONIZATION
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ อันจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ภายใต้หลักการประกวดราคาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ อย. มีนโยบายในการปรับลดราคายาอื่นๆ อีก
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด