อย. จัดประชุมผู้ประกอบการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย

28 Nov 2013 /

อย. จัดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตราย เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องมาจาก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระแสบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันทางการค้าความจำเป็นทางการค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เร่งรัดการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ  วัตถุอันตรายขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ การปรับปรุงการให้บริการด้านวัตถุอันตราย การใช้หลักเกณฑ์ GMP ใหม่ การให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือ  e-Service และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งการประชุมสัมนาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากสำนักด่านอาหารและยา กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย และสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ส่วนผู้เข้าสัมมนาจะประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง  เพื่อใช้รับจ้าง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 450 คน

         รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข จึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย คุณภาพ มาตรฐานและสมประโยชน์ โดยกำหนดให้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนากระบวนการทำงานและให้บริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรับคำขอเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น                       โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน          ในการดำเนินงาน เสนอข้อคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7385 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา