สะดวกสุด อย. ให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ทางเน็ตได้ภายใน 31 ธ.ค. นี้

6 Dec 2013 /

          อย. ให้ยื่นขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารได้  เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. และเริ่มยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556 หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่ และหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะไม่สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตฯได้

          นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับปรุงการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ของ อย. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ อย. ได้จัดทำระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายทางอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตและเรื่องได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถพิมพ์ใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. ซึ่งจะทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายในต่างจังหวัด สามารถยื่นคำขอ ณ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้  การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งเอกสารและหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม และเมื่อเจ้าหน้าที่ลงรับเรื่องจะส่งใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไปให้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา เมื่อเรื่องได้รับอนุมัติแล้ว กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายจะส่งใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการไปรษณีย์ ส่วนผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายในต่างจังหวัด ให้ดำเนินการตามระเบียบของจังหวัดนั้นๆ โดยสามารถส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในวันที่   31 ธันวาคม 2556

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอ  ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ เมื่อยื่นขอใบอนุญาตแล้วจึงจะประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตฯ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ได้รับอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท ที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่  31 ธันวาคม 2556 และประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปในปี พ.ศ. 2557 ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากประกอบกิจการโดยใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีความผิดกรณีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะยื่นคำขอต่ออายุไม่ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) โทร 0 2590 7431 โทรสาร 0 2591 8483 หรือดูรายระเอียดเพิ่มเติมในเว็ปไซต์ของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย http://fda.moph.go.th/psiond/index.htm)