ต้อนรับปีใหม่ อย. แนะผู้บริโภค เลือกซื้อกระเช้าที่แสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ส่งเสริมมอบกระเช้าขอ

18 Dec 2013 /

ใกล้เทศกาลปีใหม่อย.แนะผู้บริโภค ก่อนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้สังเกตการณ์แสดงฉลากของอาหาร  จัดรวมในภาชนะบนกระเช้า ต้องมีข้อความภาษาไทยแจ้งรายละเอียดชื่ออาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ และมองเห็นได้ชัดเจน  หากพบกระเช้าใดไม่แสดงฉลากรวม อย่าซื้อเด็ดขาด พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้า OTOP ที่ ได้มาตรฐาน Primary GMP สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และย้ำเตือนมายังผู้จำหน่าย อย่านำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุจัดใส่กระเช้าเด็ดขาด อย. จะสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้า จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง  ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย  ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบและอ่านฉลากของอาหารที่ติดบนกระเช้าของขวัญให้ละเอียด เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหาร  จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยมีการหุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใด ๆ ต้องมีฉลากรวม โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ หากพบเห็นกระเช้าของขวัญใด ไม่ติดฉลากรวมที่มีรายละเอียดดังกล่าว ขออย่าได้อุดหนุนซื้อเด็ดขาด ขอให้ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์อาหารในกระเช้าที่ไม่แสดงฉลาก อาจเป็นอาหารหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจปลอมปนสิ่งแปลกปลอม  ที่เป็นอันตรายต่อผู้รับได้

        นอกจากนี้ อย. ขอแนะนำผู้บริโภค หากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง   ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า OTOP เนื่องจาก อย. ได้ส่งเสริมให้อาหารพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและเป็นที่นิยมบริโภค ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในขั้นต้นจาก อย. หรือ จีเอ็มพี ขั้นต้น (Primary GMP) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ครอบครัวและท้องถิ่น หรือเลือกผลิตภัณฑ์ให้ทางร้านจัด เพราะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีความจำเป็นต่อการบริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีไม่หมดอายุ  

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ส่วนของมาตรการเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย.จะนำทีมออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญด้วย หากพบจำหน่ายกระเช้าของขวัญไม่เป็นไปตามประกาศฯ เช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ , ไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท รวมทั้ง หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ และมีการปนเปื้อนสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ จะเข้าข่ายเป็นอาหาร ไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าที่ไม่มีการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด